Hirdetmény - A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról (Igali Margaréta Óvoda)
2021. március 30.
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az óvodai beiratkozás folyamata a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Az óvodába elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvodába jelentkezni csak a JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, jelentkezni ELEKTRONIKUS ÚTON lehetséges, Igal Város honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével. Aki ezt nem tudja megtenni, lehetőség van arra is, hogy a jelentkezési lapot az óvodában vegye át.

Kérjük Önöket, hogy 2021. április 30-ig a Jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve az óvoda email címére, vagy postai úton az óvoda címére elküldeni szíveskedjenek.

Igali Margaréta Óvoda:
7275 Igal, Szent I. u. 118.
igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:
7276 Somogyszil, Szabadság u. 14.

sziliovoda@gmail.com


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról:

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést.
A 2021/2022-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. évben születettek és 2021. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) *
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) *
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.
2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. §

(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A feladatellátási hely felvételi körzetei

Igali Margaréta Óvoda:

Igal - (teljes település)
Bonnya - (teljes település)
Gadács - (teljes település)
Kazsok - (teljes település)
Ráksi - (teljes település)
Somogyszil - (teljes település)

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:

Somogyszil - (teljes település)
Az óvodák nyitvatartási rendje:
Igali Margaréta Óvoda:

Hétfőtől péntekig 6:30 órától 17:00 óráig

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:

Hétfőtől péntekig 7:00 órától 17:00 óráig

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése alapján az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.” 20/2012 EMMI rendelet 20§ (2)

Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest
Pf. 19.


Az óvodai felvétel iránti kérelemhez csatolandó okmányok:

• nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

• a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

• Elektronikus jelentkezés esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok (a gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa, TAJ kártyája, lakcím kártyája, szülők személyi igazolványa) bemutatása az első óvodai nevelési napon történik.

19/2021 (III.10.) EMMI határozat alapján

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2021. május 30-ig dönt.

Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.

Felvétel esetén a gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kaposvári Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Amennyiben felmentési kérelmet kérnek a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, úgy kérjük, hogy ehhez formanyomtatványt az alábbi e-mail címről szíveskedjenek kérni: igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu

Fülöp László
Igali Közös Önkormányzati Hivatal JegyzőjeÓvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:
Tájékoztató az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról (2020. január 1. napjától)

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.
Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.
Az Nkt. 92. § (9)-(10) bekezdése értelmében a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter véleményét.
Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

Bejelentés az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítéséről

A bejelentést az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:
A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva az alábbi postacímre kell megküldeni.

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

FIGYELEM! Abban az esetben, ha a bejelentő szülő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az űrlap kitöltése után a rendszer által legenerált PDF bejelentő lapot a https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapus felhasználói adatok megadásával digitálisan hitelesíteni lehet és az így hitelesített PDF bejelentő lapot kell megküldeni az adatszolgaltatas@oh.gov.hu">adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címre. Ebben az esetben nem kell postára adni a bejelentést.

A bejelentés tartalma:

A bejelentés során meg kell adni
- a gyermek adatait,
- a kérelmet benyújtó szülő/törvényes képviselő adatait,
- amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai köznevelési intézményben, az óvoda/iskola adatait,
- a külföldi tartózkodás kezdő időpontját, várható végdátumát.
Több gyermek esetén több űrlapot kell kitölteni.
Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek, tanuló oktatási azonosítóját, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14. § (4)-(5) bekezdései alapján tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől a gyermek, tanuló oktatási azonosító számáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a kérelem napján térítésmentesen a köznevelés információs rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki.

Amennyiben a gyermek még nem járt óvodába, és nincs oktatási azonosító száma, az oktatási azonosító mezőt üresen kell hagyni.
Amennyiben a gyermek már hazai iskolába beiratkozott, tanulmányainak külföldön történő folytatását a köznevelési intézmény felé is be kell jelenteni. A külföldi tanulmányok ideje alatt a gyermek tanulói jogviszonya szünetel, kivéve akkor, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja. Az egyéni munkarendre vonatkozó kérelmet az Oktatási Hivatal bírálja el, az engedélyezése iránti kérelmet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon foglaltak szerint lehet benyújtani.
Az űrlap hiánytalan kitöltése után az adatlap pdf formátumban elmenthető és kinyomtatható.
A kinyomtatott kérelmet aláírás után postai úton kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.
A bejelentéshez semmilyen dokumentumot, további nyilatkozatot nem kell csatolni.

Az űrlap az alábbi linken érhető el:


Tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen fordulhatnak: adatszolgaltatas@oh.gov.hu">adatszolgaltatas@oh.gov.hu

Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el: (36-96) 510-000

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.