2021. március 30.
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az óvodai beiratkozás folyamata a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Az óvodába elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvodába jelentkezni csak a JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, jelentkezni ELEKTRONIKUS ÚTON lehetséges, Igal Város honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével. Aki ezt nem tudja megtenni, lehetőség van arra is, hogy a jelentkezési lapot az óvodában vegye át.

Kérjük Önöket, hogy 2021. április 30-ig a Jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve az óvoda email címére, vagy postai úton az óvoda címére elküldeni szíveskedjenek.

Igali Margaréta Óvoda:
7275 Igal, Szent I. u. 118.
igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:
7276 Somogyszil, Szabadság u. 14.

sziliovoda@gmail.com


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról:

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést.
A 2021/2022-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. évben születettek és 2021. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) *
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) *
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.
2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. §

(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A feladatellátási hely felvételi körzetei

Igali Margaréta Óvoda:

Igal - (teljes település)
Bonnya - (teljes település)
Gadács - (teljes település)
Kazsok - (teljes település)
Ráksi - (teljes település)
Somogyszil - (teljes település)

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:

Somogyszil - (teljes település)
Az óvodák nyitvatartási rendje:
Igali Margaréta Óvoda:

Hétfőtől péntekig 6:30 órától 17:00 óráig

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:

Hétfőtől péntekig 7:00 órától 17:00 óráig

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése alapján az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.” 20/2012 EMMI rendelet 20§ (2)

Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest
Pf. 19.


Az óvodai felvétel iránti kérelemhez csatolandó okmányok:

• nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

• a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

• Elektronikus jelentkezés esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok (a gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa, TAJ kártyája, lakcím kártyája, szülők személyi igazolványa) bemutatása az első óvodai nevelési napon történik.

19/2021 (III.10.) EMMI határozat alapján

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2021. május 30-ig dönt.

Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.

Felvétel esetén a gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kaposvári Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Amennyiben felmentési kérelmet kérnek a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, úgy kérjük, hogy ehhez formanyomtatványt az alábbi e-mail címről szíveskedjenek kérni: igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu

Fülöp László
Igali Közös Önkormányzati Hivatal JegyzőjeTájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről
2021. március 26.
Igal Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintetteket (szülőket, törvényes képviselőket), hogy a szünidei gyermekétkeztetés igénylés benyújtásának határideje 2021.03.31. 10:00 óra. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal
Korona vírussal kapcsolatos lakossági tájékoztató
2021. március 17.
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kiemelten fontosnak tartjuk a Tisztelt Lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását, amelynek érdekében a városi honlapunkon létrehoztunk egy almenüt, ahol próbálunk a korona vírussal kapcsolatban minden szükséges információt elérhetővé tenni. Az alábbi linken érhető el a folyamatosan frissített tartalom: http://www.igal.hu/Varoshaza/Letoltheto-dokumentumok
Az önkormányzati hivatal távmunkában működik
2021. március 3.
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az Igali Önkormányzati Hivatal 2021. március 8-tól bizonytalan ideig távmunka keretén belül működik tovább. Ezen időszak alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel és kizárólag az alábbi e-mail címen tudunk fogadni megkeresést: igal@somogy.hu Megértésüket köszönjük!
Hirdetmény - Zöldhulladék szállítás
2021. február 22.
Tisztelt Ingatlan tulajdonosok/Ingatlanhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától az Igal Szolgáltató Kft. munkaerő hiányában és a vonatkozó környezetvédelmi szabályok szigorítása miatt a zöldhulladék elszállítást nem tudja vállalni, ezért a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállítja el ingyenesen a zöldhulladékot Igal belterületéről, melyet aktív szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleik vehetik igénybe, előzetes regisztrációt követően.

Amennyiben igénybe kívánják venni szolgáltatásukat a honlapon található űrlapot kell kitölteni és elektronikus úton a www.khg.hu oldalon regisztrálni.

Ha a regisztráció a hónap 20. napjáig megtörténik, akkor a következő hónap 20. -a körül szállítja el a KHG a zöldhulladékot, ezért ezt előtte hónapban, illetve hónapokban igényelni kell. Lehetőség van a honlapon arra, hogy több havi elszállítást is kérjenek, a https://www.khg.hu/regio-zold-hulladek-igenyles oldalon. Amennyiben kérdésük van az ügyfélszolgálatot keressék bizalommal, melynek telefonszáma: 82/310-000.

Kihelyezhető zöldhulladékok: faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott virágok, falevél.
Az ágakat (maximum 7-10 cm vastagságig), összekötve kis kötegekbe (maximum 150 cm hosszú), a falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt zsákban (maximum 120 literes űrméretű) helyezzék az ingatlanok elé, jól látható helyre, az úttest szélére legkésőbb a megjelölt napon reggel 5:00 óráig.

Tilos kihelyezni: gyökérzetet, tuskót, vastag ágakat/törzseket, földet.
A fent írt módtól eltérően vagy bármilyen más hulladékkal szennyezett zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el.
A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett zöldhulladékot, illetve a szállítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Kérjük, amennyiben az előre regisztrált időpontokban mégsem kívánja kihelyezni zöldhulladékát, szíveskedjen ezt a KHG-nak jelezni a zoldhulladek@khg.hu e-mail címen legkésőbb a szállítási időpontot megelőzően 1 munkanappal. Amennyiben ezt egymás után 2 alkalommal nem teszi meg és nem helyez ki zöldhulladékot, úgy előzetes értesítés nélkül a további jelentkezések automatikusan törlésre kerülnek rendszerükből.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KHG további komposztládákat tud díjmentesen biztosítani az igénylők részére, mellyel saját felhasználásra értékes komposzt készíthető. Ezzel a megoldással együtt tehermentesíthetjük környezetünket. Igény esetén forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálathoz, melynek telefonszáma: 82/310-000, e-mail címe: ugyfelszolgalat@khg.hu, személyes ügyfélszolgálat: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék egész évben térítésmentesen leadható a lakosság részéről a lakossági hulladékudvarokban, mely a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakításra került kaposvári hulladékudvar a 610-es út mellett, a taszári körforgalom és az új hulladékkezelő központ szomszédságában található.
Sikeres regisztrációt követően elektronikus úton visszaigazoló e-mailt küldenek.

Igal, 2021. 02. 03.

Tisztelettel:

Obbás Gyula
polgármester
Hirdetmény - Lakossági fórum (2.kör) - Települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban
2021. február 16.
IGALVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁVAL KAPCSOLATBAN

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Igal Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve településképi arculati kézikönyvét módosítja, valamint településkép-védelmi rendeletét elkészíti.

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelettel – a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról - kihirdetett rendelkezés értelmében az önkormányzat kizárólag elektronikus úton folytatja le településképi arculati kézikönyvének módosítását és településkép-védelmi rendelet tervezetéhez szükséges partnerségi egyeztetését.

Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi arculati kézikönyvének és a településkép-védelmi rendelet készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (IX.11.) számú rendelete1.§ szerinti Partnerek az eljárások előzetes tájékoztatási szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településképi arculati kézikönyv módosításához és a településkép-védelmi rendeletelkészítéséhez a hatályban lévő, illetve tervezett kézikönyv és rendelet letölthető az önkormányzat honlapjáról www.igal.hu.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:Igal városlakossága, az igali ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánítás határideje: 2021.február 16-tól– március 2-ig(az önkormányzati honlapon történő közzétételtől számított 15 nap)

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban postai és elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A másik file letölthető az alábbi linkről:
http://www.igal.hu/media/dokumentum/files/IgalTKRtervezet20210204.pdf

E-mail cím: igal@somogy.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Igal, 2021. február 16.

Obbás Gyula
Polgármester
Hirdetmény - gépjármű és iparűzési adóval kapcsolatos változások
2021. január 19.
Gépjárműadóval kapcsolatos változások

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Igal Város Önkormányzati Adóhatósága az illetékes.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a jármű nyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adó előírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Iparűzési adóval kapcsolatos változások

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz nyújthatják be elektronikus úton helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő, lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány az iparűzési adóbevallást a PM-rendelet szerinti„ központi" nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, papír alapon is teljesítheti.

Igal,2021.01.18.

Fülöp László
jegyző


Felhívás – Önkormányzati számlaszámok változása
2020. december 30.
Tájékoztatom, hogy Igal Polgármesteri Hivatal 2021.01.01-től a Takarék Bank Zrt-nél vezeti az adószámláit ezért a számlaszámok megváltoznak. Kérjük, hogy 2021.01.01-től az adóbefizetéseit a mellékletben található számlaszámokra szíveskedjenek befizetni. Kérjük a fentiek tudomásul vételét a rossz számlaszámra történő befizetések elkerülése érdekében.

Fülöp László
jegyző
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.