Emlékezés az 1956-os forradalom hőseire
2021. október 15.
Igal Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját köszöntő ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésre.
Meghívott vendég: Witzmann Mihály országgyűlési képviselő

Időpont: 2021. október 22. 15:00 óra
Helyszín: Templom tér, országzászló
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2021. október 11.
Igal Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, amelyet attól függően, hogy hallgató most kezdi meg a felsőoktatási tanulmányait vagy már valamely intézmény hallgatója, úgy „A” vagy „B” pályázati felhívást kérjük figyelembe venni:


Bursa-2022-B felhívás pályázók részére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2022-B
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.


Bursa-2022-A felhívás pályázók részére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2022-A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az "A" és "B" jelű pályázati kiírás anyaga a Városháza/Letölthető dokumentumok/ Bursa Hungarica 2022 menüpont alatt érhető el.Értesítés - egyszeri beiskolázási támogatás
2021. október 6.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek, egyszeri beiskolázási támogatást nyújt.

A beiskolázási támogatás 2021. október 11. napjától, 8:00-15:30 óra között kerül házipénztár útján kifizetésre azon személyek részére, akik 2021. szeptember 30. napjáig kérelmüket benyújtották és támogatásukat még nem vették át.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a kifizetés az Önkormányzat Pénztár ablakában történik.


Igal, 2021. október 6.

Tisztelettel:


Obbás Gyula sk.
polgármester

Szüreti felvonulás (október 2-án)
2021. szeptember 15.
Igal város elöljárói értesítik a lakosságot, hogy 2021. október 2-án, 13:30 órai kezdettel szüreti felvonulást rendeznek, melyre tisztelettel meghívják Önt és kedves családjukat! A menet az Igali-Gyógyfürdő buszparkolójából indul és oda is érkezik vissza.További állomások:
Kupavezér u. - Mátyás Király u. elágazó
Templomtér
Szent István utca eleje (régi somogyszili u. elágazó)
Szabadságtér
Farkas János utca - Dezső Ildi étterme
Petőfi u. elágazó (Kereszt)
Táncsics telep közepe
Benzinkút
Termál Panzió
Gyógyfürdő buszparkolója

A felvonulás után a fürdő parkolójában táncházzal várjuk a kedves érdeklődőket.

Amennyiben lehetősége engedi süteménnyel és itallal szíveskedjen hozzájárulni a rendezvény sikeréhez. A felajánlásokat a rendezvény napján 13:00 óráig várják. Előre is köszönjük szépen a felajánlásokat!
A szereplőket, fellépőket, segítőket 12:00 órától várjuk ebéddel.

Tanévkezdési támogatás
2021. augusztus 18.
Tisztelt Lakosság!Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai – és tanévkezdési kiadásainak enyhítésére a 2021/2022-es tanévre is biztosít támogatást:

A pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a támogatást. Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesül.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás biztosítása kérelemre indul és jövedelemhez kötött. (akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, azaz 285.000. Ft-ot, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét, azaz 427.500 Ft-ot.)

A kérelmek 2021. szeptember 30. napjáig nyújthatók be. A határidő elmulasztása jogvesztő. Tanévkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelmeket formanyomtatványon az Igali Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni. A kérelemmel együtt az iskolalátogatási igazolást kell leadni.

A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata szükséges.

A támogatás kifizetése 2 részletben történik. Akik 2021. szeptember 10. napjáig beadják kérelmüket iskolalátogatási igazolással együtt, azok 2021. szeptember 15. napjától kifizetésre kerülnek, a többi kérelem kifizetése 2021. október 11. napjától kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke:
óvodások: 10.000 Ft,
általános iskola: alsó tagozatos diákok: 14.000 Ft,
felső tagozatos diákok: 16.000 Ft,
közép- és szakmunkás diákok: 18.000 Ft,
felsőoktatásban részesülők: 24.000 Ft.

Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek ellenére is (kötelező jogszabályi előírás), gyermekük érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást.

Igal, 2021. 08. 18.

Obbás Gyula
polgármester
Változás a szelektív hulladékgyűjtők ürítésében
2021. július 23.
Jövő hétfőn hamarabb kell kihúznunk a szelektív hulladékgyűjtő edényeket.
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021.07.26. napján szelektív hulladékbegyűjtést fog végezni Igal településen. Műszaki meghibásodás miatt a begyűjtés időpontját át kellett szerveznünk, így az eddig megszokottól eltérően a szelektív hulladék begyűjtését már reggel 6-kor megkezdjük.

A helyi rendelet biztosítja, hogy reggel 6.00 órától megvalósulhat a begyűjtés (minden hulladéktípus vonatkozásában), melyet némely esetben egyéb okok miatt a munkaszervezés megkövetel. Kérjük a tisztelt lakosságot, ne a megszokás alapján, hanem a helyi rendelet előírásai szerint helyezzék ki edényeiket a szolgáltatás zavartalan megvalósulása érdekében.

Köszönjük együttműködésüket!

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
H-7400 Kaposvár, 0324/27-28 hrsz. Dombóvári út (KKHK)
H-7401 Kaposvár, Pf:136.
mobil: 06-30-491-1496
web: www.khg.hu
Lomtalanítás - 2020. július 20-án
2021. július 10.
Tisztelt ingatlan tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy Igal Város területén a lomtalanítás időpontja 2021. július 20-án (kedden) lesz.

A lomtalanítás során az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt, feleslegessé vált bútorok, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.

Nem helyezhető ki: elektronikai berendezések, vegyszerek, festékek, savak-lúgok valamint ezek kiürült göngyölege, építési törmelék, zöldhulladék, kommunális és szelektív hulladék, gumiabroncs illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, építési törmelék, stb).
Az ingatlan elé kihelyezhető hulladék mennyisége maximum 1 m3 lehet.

További jó együttműködésben bízva:

I g a l, 2021. április 22.

Fülöp László
jegyző
Tájékoztatás szállásadók részére - Idegenforgalmi adó fizetésről
2021. június 14.
A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki: „2/B. § A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

Tehát e törvény szerint 2021. július 1. napjától ismét lesz idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség, melynek mértéke Igal településen 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

Igal, 2021.06.14.

Fülöp László
jegyző
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.