Hirdetmény - Szociális tűzifa igénylés
2020. október 13.
Igal Város Önkormányzata a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez az alábbi hirdetményt teszi közzé. A 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet értelmében az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő támogatásként max. 2 X 1m3, szociális tűzifa segélyben részesítheti. Igal Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális tűzifát ellenszolgáltatás nélkül kiszállítja.


Az önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik kizárólag tűzifával tudnak fűteni és önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni a téli tüzelő biztosításáról.
Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:
- Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege (minimál nyugdíj / nyugdíjminimum) havi 28 500 Ft) 300 %-át, azaz (85 500 Ft-ot),
- Egyedül élő személy esetében a 350 %-át (99 750 Ft-ot)
- A háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, a kérelmező a téli fűtését tűzifával oldja meg.
- A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
- Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, vagy más személy javaslata alapján tűzifajuttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
c) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a fentiekben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.
c) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A kérelmeket 2021. január 31. napjáig lehet benyújtani, az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban, a tűzifa legkésőbb 2021. február 15. napjáig kerül kiosztásra. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmeket 2020. 10. 15-től lehet leadni Igali Közös Önkormányzati Hivatalban.
A tűzifa támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező, és családja jövedelemigazolását.
Jövedelemigazolások: a jövedelmek hitelt érdemlő igazolására alkalmas iratok vagy azok másolata (például: munkáltatói igazolás, nyugdíjfolyósító igazolása, vállalkozói adóbevallás, rendszeres szociális ellátást megállapító határozat, gyermek ellátásához kapcsolódó támogatásokról határozat, vagy folyósítási igazolás, járási hivatal foglalkoztatási osztályának igazolása álláskeresőként nyilvántartásról, stb.) Kérjük, hogy bankszámla kivonatot ne adjanak le, mert azt nem áll módunkban elfogadni!
A beadott kérelmeket Igal Város Szociális Bizottsága bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik
A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
A szociális tűzifa támogatásban részesülő személy a kapott fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját maga használhatja fel. Amennyiben szociális tűzifa segélyben részesülő személy a kapott fát igazolhatóan eladta, vagy más személynek átadta, az kizárja magát ebből a támogatási formából.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány, és bővebb tájékoztatás az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető Popovics Anita Humán referenstől.
 Telefon: 82/573-029 82/573-044

Igal, 2020. 10. 08.

Igal Város Szociális Bizottsága nevében: Cserné Fehér Mária


Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.