Igali Margaréta Óvoda

Margaréta Óvoda Igal Cím: 7275 Igal, Szent István u. 118. Telefon: +36 82/573-068 Email: igalovoda@kapos-net.hu

Az Igali Margaréta Óvoda bemutatása

Intézményünkről:

            Községünkben – járási székhely lévén – 1890-ben létesítettek először óvodát és napjainkig folyamatosan működik. A mindenkori társadalmi igényeknek és elvárásoknak megfelelően – Kazsok és Ráksi községek óvodáskorú gyermekei is helyet kaptak – bővítve a szükségépületet 2, ill. 3 csoportra. 1978 szeptemberében Igal, Kazsok és Ráksi óvodásai egy 100 férőhelyes, 4 csoportos óvodát vehettek birtokukba. 1993-ban Ráksi önálló óvodát létesített. A gyermekek létszámától függően ettől kezdve az Igali Óvoda 3-4 csoportos önálló óvodaként működött. Az óvodánkat igénybe vevő gyermekek száma sajnálatos módon csökkent, ezért a 2003/2004-es nevelési évtől 3 csoportos óvodaként működünk. 2007 szeptemberétől a Ráksi óvoda jogutód nélküli megszűnésével ismét fogadjuk a Ráksi gyermekeket. 2013 szeptemberétől az intézmény két óvodai intézménnyel, Igali Margaréta Óvoda és Somogyszili Tagóvoda néven működik.

Az óvoda a főútvonaltól távol, viszonylag csendes helyen, 3780 m²-es telken, 900 m² beépített területtel, 2880 m²-es udvarral rendelkezik. Óvodánk vidéki színvonalhoz viszonyítva jól felszereltnek számít, nagy udvarral és tornateremmel is el van látva.

Tágas, napos csoportszobák állnak a gyerekek rendelkezésére, melyek játékeszközökkel jól ellátottak. A csoportszobához külön öltöző, mosdó tartozik. Udvarunk hatalmas - fákkal, bokrokkal körbevett terület -   ahol elegendő hely van a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, valamint állóképességük, ügyességük fejlesztésére. Hinták, csúszdák, homokozó, fa mászókák teszik vonzóvá az udvari életet. Fenntartói és szülői támogatással, valamint pályázati forrásból folyamatosan bővül az óvoda eszközellátottsága, felszereltsége.

2019-ben 100 millió forintos óvodafejlesztés valósult meg intézményünkben. Ezen belül: padozat cseréje, vizesblokkok felújítása, világítás korszerűsítése, festés, csoportszobákban, tornateremben laminált padló lerakása, külső szigetelés, vakolás, energetikai korszerűsítés – napelemek, játszóudvaron a játékeszközök teljes cseréje, asztalok, székek, öltözőszekrények, ágyak teljes cseréje, laptopok beszerzése, a csoportszobákban SMART televíziók felszerelése – IKT alkalmazása a foglalkozásokon, szőnyegek, függönyök cseréje. Az óvoda épületének, felszereltségének, energetikai korszerűsítésével egy magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani a jövő nemzedékének.

Óvodánk minden irányból jól megközelíthető, ezért intézményünket igénybevevők nemcsak településünkön élnek, hanem másik 6 településről is vannak bejáró gyermekeink. A társulás területén élő gyermekek bejárása megoldott tömegközlekedéssel, ill. iskolabusszal. A társulás területén érvényesül a szabad óvodaválasztás. 

Intézményünkre a nyitottság, a családias légkör jellemző. Igyekszünk a családi élethez közelítő, azt kiegészítő, de a közösségi életből fakadóan többet is adó, a játéknak maximálisan teret nyújtó, a helyi igényeket kielégítő, az iskolai életmódra előkészítő nevelést biztosítani. Óvodánk szervesen bekapcsolódik a város életébe, ünnepeinek szervezésébe.

A Pedagógiai program biztosítja számunkra a közösségen belül a különféle törekvések egységesítését, a célkitűzések rendszerbe állítását, a tradíciók ápolását, a kötöttségektől való elszakadását és az új szisztémák előtérbe helyezését.

    A program a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását, az óvodapedagógusok feladatuknak tekintik. A múlt, a hagyományok, a kultúra értékekeit beépítjük a gyermekek nevelésébe. Olyan óvodapedagógusok vagyunk, akik ragaszkodnak népük múltjához, és képes ezzel azonosulni és ehhez kapcsolódó feladatokat vállalni. 

Gyermekeinket körülveszi a felgyorsult, folyamatosan változó világ, mely nagy hatással van rájuk, mindemellett nekünk – pedagógusoknak – figyelembe kell vennünk a sok új szakmai, törvényi és a külső környezeti változásokat.  Célunk, hogy a gyermekek megismerjék szűkebb természeti, társadalmi környezetüket, kultúrájukat, eligazodjanak az őket körülvevő világban és elősegítsük harmonikus testi és szociális fejlődésüket. Hangsúlyos a gyermekközpontúság, a gyermekek tisztelete, a játék, mint az óvodáskorú gyermek legfontosabb tevékenysége. Óvodánk kiemelt nevelési területe a Néphagyományőrző nevelés megalapozása. Az óvodai élet egész időtartama alatt jelen van, minden területét áthatja, a játékot, a munkát, a tanulást egyaránt.

További célunk, hogy segítsük az esélyegyenlőség kialakítását, a gyermekek részképességeinek, képességeinek fejlesztését, segítsük a felzárkóztatást, lehetőséget adjunk a kiemelkedő képességű gyermekek felismerésére, képességeik megerősítésére, kibontakoztatására. A nevelőtestület sokéves szakmai tapasztalattal, szaktudással, folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak.

Az óvoda hagyományait, lehetőségeit, a szülői kéréseket figyelembe véve intézményünkben mindhárom csoport homogén életkorú. 

Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a gyermekeket megillető jogokat, a nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Nevelésünk sajátos feladata az inkluzív pedagógia, az integrált nevelés, ami lehetővé teszi, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek átlagos társaival együtt nevelődjenek, minden gyermek a maga szintje és képessége szerint fejlődjön. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család kötelessége, és igyekszünk a közös együttműködés keretében a szülők megértése, elfogadása, a velük való együttműködés során megvalósítani az együttnevelés feladatait.

A társadalomban lejátszódó folyamatok – megváltozott értékrend, anyagiasság, elektronikus eszközök túlzott használata - nálunk is észrevehetőek. Nő a problémás gyermekek száma. Fejlesztő munkánkban kiemelt helyet foglal el, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek gondozása.

A törvényi kötelezettségeknek eleget téve az alapító okiratunknak megfelelően fogadjuk a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekeket. 

Az óvodapedagógusok fejlesztő munkáját gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus is segíti. 

Az esélyteremtő célkitűzések megvalósítása érdekében a képességkibontakoztatás és integrációs felkészítéssel célunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a kiegyensúlyozott személyiség kialakulását. Kiemelt feladatunk ezért a hátránykompenzáció erősítése és az esélyteremtés, a befogadó környezet kialakítása, és az óvodapedagógusok befogadó attitűdje. Egyre nagyobb szerepet kell vállalnunk a családi nevelés támogatásában. A cél azon kompetenciák fejlesztése, amelyek a különböző családokkal való együttműködés hatékonyságát növelik a gyermekek képességfejlesztésében. 

Egyik kiemelten célunk a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ismeretanyagának bővítése, hogy mindent megtapasztaljanak, tudásuk elmélyültebb legyen, kompenzálva ezzel a szociokulturális hátrányukat, - az esélyegyenlőség megteremtését.

Fő törekvésünk, hogy a tanulási képességek célzott fejlesztésével minden gyermeket a lehetőségeihez képest felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, iskolai beilleszkedésre. 

       A pedagógiai gyakorlatunk csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes, gyermek és családcentrikus. A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik a családjában. A megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési formák a gyermek számára megkönnyítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést. Ezért nagyon fontos a családok nevelési szokásainak megismerése, közelítése az óvodai nevelési szokásokhoz.

Célunk a családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a családdal való együttnevelést, mert csakis ez szolgálja hatékonyan a gyermekek harmonikus fejlődését, a fejlődés záloga pedig az együttműködés, a közös felelősségvállalás.

Hiszen célunk közös: testileg, értelmileg, szociálisan egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével.

Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyereknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ez által hiteles, követendő mintákat kapjon. A gyerek, családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő élményeket él át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre szóló útravalót kap.

Hiszünk abban, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. A program az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A gyerek játéka, ami örömet és boldogságérzetet ad, jól ötvözhető a néphagyomány-ápolással. Mindez alkalmanként kiegészül a család aktív közreműködésével.

„Így tedd rá!” az óvodában

„Az „Így tedd rá!” néptánc módszertanon alapuló komplex személyiség és mozgásfejlesztés. Itt a gyermekek és felnőttek önfeledt játékélményben részesülhetnek, ahol együtt van a kultúra, pedagógia, az élmény, a fejlődés és tanulás. Ez a módszer híven bizonyítja, hogy a gyermekek csak azt tudják eredményesen befogadni, későbbiekben felhasználni, amit minden kényszer nélkül, élvezettel végezhetnek. A program célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a gyermekek mozgáskészsége, miközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját. Közben nagyban fejlődik a mozgáskoordináció, a játékkészség, a ritmika, a zenei hallás, de hatással van a szociális készségekre is. Fontos szerepet kapnak a mondókák, a kör- és ügyességi játékok, ugróiskolák, mozgásra késztető egyszerű, játékok, melyek ragyogóan fejlesztik a gyermekek memóriáját, gondolkodását, szókincsét, kommunikációját.” 

            Fontosnak érezzük a kapcsolattartást közvetlen és közvetett partnereinkkel. Arra törekszünk, hogy intézményünk munkájának minőségével elégedettek legyenek a szülők és egyéb partnereink, a ránk bízott gyermekek pedig nyugodt, barátságos légkörben, minél boldogabban töltsék mindennapjaikat óvodánkban.

Tesszük mindezt azért, hogy olyan sokszínű, változatos, élményt biztosító, tevékeny, gazdag óvodai életet teremtsünk gyermekeink számára, amely biztosítja a harmonikus személyiségfejlődést, népi hagyományaink megismerését, és programunk következetes alkalmazása eredményeként gyermekeink 6-7 éves korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre.

Mindennapi munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre és a komplexitás megvalósítására, és a szabad játék fontosságára. A játékot, mint a gyermek legfontosabb tevékenységét és az abban rejlő nevelési lehetőségeket tudatosan használjuk ki az óvodai nevelés során a mindennapi életünkben. A céljaink, feladataink, az értékeink azt a célt szolgálják, hogy a ránk bízott gyermekek képességeit, adottságait a legjobb tudásunk szerint segítsük kibontakozni az óvodai életük során.

A hagyományok, az ünnepek tükrözik óvodánk egyéni arculatát, helyi specialitásait, a nevelőközösségek jellegzetességeit.

 Nevelőmunkánkban fontos azon szemlélet megerősítése, amely tevékenykedtetéssel összekapcsolt tanulást, nevelést támogatja. A gyermekek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, a tehetség kibontakoztatását, és egyéni adottságaikra is figyelemmel, azoknak a képességeknek a folyamatos fejlesztését, amelyek támogatják a hozzánk járó gyermekek iskolai életre való alkalmasságát.

Az óvodások nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens és szakképzett dajkák végzik. Az óvónők munkáját gyógypedagógus, gyógy testnevelő és logopédus segíti. 

Alapító Okiratunk értelmében sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével is foglakozunk; fejlesztésük speciális szakemberek bevonásával történik. Nevelőmunkánk minőségét az óvodapedagógusok színvonalas továbbképzései, valamint óvodánk partnerközpontú működése garantálja.

Céljainkat Igal, Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács és Bonnya Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása, mint fenntartó, és egyéb pályázati források által biztosított anyagi lehetőségek mellett valósítjuk meg.


Cserné Fehér Mária

Igazgató

Igali Margaréta Óvoda:

Cím: 7275 Igal, Szent I. u. 118.

Telefon: 82/573-068

Email: igalovoda@kapos-net.hu

7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu