Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

Postai cím: 7275  Igal, Szent István utca 100. Telefon: 06/82/686-586 E-mail: aszkigalszoc@gmail.hu

Elérhetőségek:

Horváthné Lengyel Erika
intézményvezető                           
Telefon: +36 30/8283-269

Őszi Melinda
 szoc. asszisztens
Telefon: +36 70/399-3242

Takács Orsolya
vezető családsegítő
Telefon: +36 70/453-8844

 

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat:

 

Név
Ügyfélfogadás
Település
Elérhetőség
Takács Orsolya

Szerda: 8.00-09.00

              11.00-12.00

              13.00-14.00

              15.00-16.00             

Csütörtök: 8.00-12.00

                   12.00-13.00

                   13.00-14.00

Nagyberki

Kercseliget

Szabadi

Csoma

 

Igal

Baté

Mosdós

70/453-8844
Horváth Katalin

Szerda :  8.00-09.00

                14.00-15.00

Csütörtök:  8.00-09.00

                    10.00-11.00

                   14.00-15.00

Büssü

Fonó

Szentgáloskér

Ráksi

Kaposkeresztúr

70/453-6515
Petrovics Dániel

Szerda:      08.00-09.00   

                   09.00-10.00

                   12.00-13.00

Csütörtök: 08.00-09.00

                    11.00-12.00

                    12.00-13.00 

Gadács

Somogyszil

Igal

Kazsok

Kisgyalán

Gölle

70/506-0033
Schenkné Kalinics Zsuzsanna

Szerda: 8.00-10.00

               12.00-13.00

               14.00-15.00

Csütörtök:   8.00-09.00

Csütörtök: 09.00-10.00

                    10.00-11.00

                    13.00-14.00

Kaposhomok

Taszár

Szentbalázs

Cserénfa

Kaposgyarmat

Hajmás

Gálosfa

70/649-5630
Állandó  helyettes hiányzás szerint 24 település


 

Az intézmény tevékenysége:

·        szociális étkeztetés

·        házi segítségnyújtás

·        jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

·        család és gyermekjóléti szolgáltatás

·        nappali ellátás

 

Étkeztetés

Biztosítja azoknak a szociálisan, koruk, egészségi állapotuk miatt rászorulóknak  a napi egyszeri meleg élelemmel való ellátását, akik önmaguk, illetve eltartottjuk étkezéséről tartósan, vagy átmenetileg más módon gondoskodni nem képesek. A rendkívüli élethelyzetbe kerültek részére lehetőséget biztosít az étkezés igénybevételére, illetve segítséget nyújt a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybevételére.

Ellátási terület:

Igal, Baté, Büssü, Csoma, Fonó,Gadács, Gölle, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Mosdós, Nagyberki, Ráksi, Somogyszil, Szabadi, Taszár, Zimány.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú emberekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erejükből nem képesek és róluk hozzátartozó, nem gondoskodik. Azokról a fogyatékos emberekről, szenvedélybetegekről, vagy pszichiátriai betegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek, illetve az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik igénylik ezt az ellátási formát, azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükben visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A szolgáltatás keretében életvitelük segítéséhez, személyi és környezeti higiéniájuk megteremtéséhez, társas kapcsolataik gyakorlásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez nyújtunk támogatást.

Ellátási terület:

Igal, Baté, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Nagyberki, Taszár.

 
Család és gyermekjóléti szolgáltatás

A szociális, vagy mentálhigiénés problémák, vagy krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyeknek, családok számára - a szociális munka módszereivel és eszközeivel - az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése. A szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése. Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, a rászorultság természete és mértéke szerint. A családi szociális feszültségek okainak feltárása, megoldási alternatívák kidolgozása és segítségnyújtás. Életviteli tanácsadás, hozzájutásához való megszervezés, (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi).     Egyéni-, pár és családterápiás tevékenységhez való hozzájutás megszervezése. Krízishelyzetben segítő beavatkozás. Speciális támogató, önsegítő csoportok működésének segítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének prevenciója. Rendszeresen figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Felajánlja szolgáltatásait.  Együttműködik,  kapcsolatot tart a védőnővel, a gyógyító - preventív szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel. Meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében, megteszi a szükséges intézkedést. Egészségügyi és szociális ellátást, hatósági beavatkozást kezdeményez a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.  Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására és a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében. Felkérésre környezettanulmányt készít, vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Ellátási terület:

Igal, Baté, Büssü,Cserénfa, Csoma, Fonó,Gadács,Gálosfa,  Gölle,Hajmás, Kaposgyarmat,  Kaposhomok, Kaposkeresztúr,Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Mosdós, Nagyberki, Ráksi, Somogyszil, Szabadi,Szentbalázs,Szentgáloskér,  Taszár.


Nappali ellátás

Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségleteik kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szoruló, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes személyek gondozása.

Ellátási terület:

Igal, Baté, Büssü, Fonó, Gölle, Kaposkeresztúr,Kercseliget, Kisgyalán, Mosdós, Ráksi, Taszár, Zimány.

7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu