2020. október 13.
Igal Város Önkormányzata a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez az alábbi hirdetményt teszi közzé. A 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet értelmében az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő támogatásként max. 2 X 1m3, szociális tűzifa segélyben részesítheti. Igal Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális tűzifát ellenszolgáltatás nélkül kiszállítja.


Az önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik kizárólag tűzifával tudnak fűteni és önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni a téli tüzelő biztosításáról.
Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:
- Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege (minimál nyugdíj / nyugdíjminimum) havi 28 500 Ft) 300 %-át, azaz (85 500 Ft-ot),
- Egyedül élő személy esetében a 350 %-át (99 750 Ft-ot)
- A háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, a kérelmező a téli fűtését tűzifával oldja meg.
- A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
- Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, vagy más személy javaslata alapján tűzifajuttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
c) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a fentiekben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.
c) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A kérelmeket 2021. január 31. napjáig lehet benyújtani, az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban, a tűzifa legkésőbb 2021. február 15. napjáig kerül kiosztásra. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmeket 2020. 10. 15-től lehet leadni Igali Közös Önkormányzati Hivatalban.
A tűzifa támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező, és családja jövedelemigazolását.
Jövedelemigazolások: a jövedelmek hitelt érdemlő igazolására alkalmas iratok vagy azok másolata (például: munkáltatói igazolás, nyugdíjfolyósító igazolása, vállalkozói adóbevallás, rendszeres szociális ellátást megállapító határozat, gyermek ellátásához kapcsolódó támogatásokról határozat, vagy folyósítási igazolás, járási hivatal foglalkoztatási osztályának igazolása álláskeresőként nyilvántartásról, stb.) Kérjük, hogy bankszámla kivonatot ne adjanak le, mert azt nem áll módunkban elfogadni!
A beadott kérelmeket Igal Város Szociális Bizottsága bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik
A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
A szociális tűzifa támogatásban részesülő személy a kapott fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját maga használhatja fel. Amennyiben szociális tűzifa segélyben részesülő személy a kapott fát igazolhatóan eladta, vagy más személynek átadta, az kizárja magát ebből a támogatási formából.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány, és bővebb tájékoztatás az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető Popovics Anita Humán referenstől.
 Telefon: 82/573-029 82/573-044

Igal, 2020. 10. 08.

Igal Város Szociális Bizottsága nevében: Cserné Fehér Mária

Felhívás - Bursa Hungarica ösztöndíjprogram
2020. október 7.
Tisztelt Felsőoktatásban részt vevő tanulók! A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati felhívásait (BURSA-2021A; BURSA-2021B), a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A nappali tagozaton tanulók 2020. november 5.-ig nyújthatják be a pályázatukat.

További információt a www.emet.gov.hu oldalon találhatnak, illetve az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban érdeklődhetnek.
Értesítés - Beiskolázási támogatás kifizetéséről
2020. október 4.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek, egyszeri beiskolázási támogatást nyújt. A beiskolázási támogatás 2020. október 05. napjától, 8:00-15:30 óra között kerül házipénztár útján kifizetésre.


A kialakult járványhelyzetre tekintettel a kifizetés az Önkormányzat Pénztár ablakában történik.

Igal, 2020. október 05.


Tisztelettel:

Obbás Gyula sk.
polgármester
Értesítés - Beiskolázási támogatás
2020. szeptember 30.
Igal Város Önkormányzata a 2020/2021. tanévre azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek egyszeri beiskolázási támogatást nyújt iskolalátogatási igazolás ellenében.


A támogatások összege:
óvodások részére: 10.000 Ft/fő
általános iskola, alsó tagozatosok részére: 14.000 Ft/fő
felső tagozatosok részére: 16.000 Ft/fő
középiskolások, szakmunkásképzősök részére: 18.000 Ft/fő
felsőoktatásban, nappali tagozaton tanuló diákok részére: 24.000 Ft/fő

Az Igali Margaréta Óvodába járó gyerekeknek és az Igali Batthyány Károly Általános Iskolába járó tanulóknak nem kell iskolalátogatási igazolást hozniuk, az óvodával és az iskolával egyeztetett névsor alapján történik a kifizetés.

Az igazolások benyújtási határidejét meghosszabbítottuk 2020. október 15. napjáig. Mert sokan nem tudták az iskolalátogatási igazolásokat bemutatni. Az igazolásokat az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban kérjük leadni.


Kérjük a határidő pontos betartását!


Igal, 2020. szeptember 30.


É R T E S Í T É S

A beiskolázási támogatás 2020. október 05. napjától, 8:00-15:30 óra között kerül házipénztár útján kifizetésre.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a kifizetés az Önkormányzat Pénztár ablakában történik.


Igal, 2020. október 05.


Obbás Gyula sk.
polgármester
Kormányablakbusz érkezik Igalba
2020. szeptember 29.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mobilizált ügyfélszolgálat keretében kormányablakbusz érkezik településükre, melynek során személyi okmányokkal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevél, ügyfélkapu, parkolási igazolvány, diákigazolvány), gépjármű okmányokkal, valamint a kormányablakban indítható ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség.


Ideje:
2020. október 1. (csütörtök) 9:00 –11:00
2020. október 22. (csütörtök) 8:30 -9:30

Helye: Polgármesteri Hivatal parkolója (Ady Endre utca felől)
7275 Igal, Szent István utca 107.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kormányablakbuszban a díjak, illetékek kiegyenlítése bankkártyás fizetéssel vagy a kormányablak által biztosított csekken történő (postai) befizetéssel biztosított, készpénzben történő fizetésre nincs lehetőség!
Hivatali ügyintézés aktuális menete
2020. szeptember 29.
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult Korona vírus járványra való tekintettel a személyes hivatali ügyfélfogadás szünetel. Ügyfeleket csak előre egyeztetett időpontban áll módunkban fogadni. Elérhetőségeink: 82/ 573-029,
igal@somogy.huAki segélyt szeretne igényelni,

HÉTFŐI
napokon 8:30-11:00 között teheti meg,
PÉNTEKI
napon kerül kifizetésre.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Obbás Gyula sk.
polgármester
2020. szeptember 22.
MEGHÍVÓ „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA IGALBAN” ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tisztelettel meghívja Önt 2020. szeptember 25-én (pénteken) 13:00 órára a „TOP-2.1.2-15- SO1-2016-00007 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA IGALBAN” projekt keretében létrehozott attrakciók ünnepélyes átadására.


Az átadáson köszöntőt mond:
BÍRÓ NORBERT Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke
WITZMANN MIHÁLY országgyűlési képviselő
DR. NESZMÉNYI ZSOLT kormánymegbízott
OBBÁS GYULA polgármester
2020. augusztus 27.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Igal településen 2020. szeptember 3-án (csütörtökön)
9:00 - 15:00 óra között a felső zóna 100 m3-es térszíni tárolómedence mosatási munkái miatt nyomáscsökkenés, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány várható.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Igal településen az 1-es zóna 60 m3-es medence mosatását 2020. szeptember 4-én, pénteken 9:00 órától – 15:00 óráig végezzük.
A tervezett mosatási, tisztítási munkák miatt előfordulhat nyomáscsökkenés, zavarosodás, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány.Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.